Energigass

Samarbeid med CH4 Engineering AS

CH4 vil bidra til å utvikle bærekraftige og effektive lokale energiløsninger for bolig-, næring og industri. Vi er blant Norges ledende kompetansemiljøer innen bruk av energigasser (propan, naturgass, biogass og hydrogen), oppgradering av biogass, LNG, fyllestasjoner for biogass/naturgass og transport og lagring av gass.

CH4 har mangeårig etablert samarbeid med ledende tyske, østerrikske og andre europeiske leverandører i forbindelse med design, prosjektering og leveranse av produkter og prefab. løsninger. Vi samarbeider med Norske selskap når det gjelder sveising, montering drift og vedlikehold. Sammen med oppdragsgiver lager vi en plan for prosjektgjennomføring med igangkjøring og oppfølgning. Samarbeidet gir oppdragsgiver tilgang på gode teknologiske løsninger samt en trygghet for en god gjennomføring av prosjektet.

Biobrensel

Innovasjon Norge og Fylkesmennene i Hordaland og Rogaland ønsker at flere bønder nytter fornybare kilder til varmeproduksjon på garden sin. Derfor er det startet opp et nytt fellesprosjekt om gardsvarmeanlegg på Vestlandet.

https://www.fylkesmannen.no/nb/Rogaland/Landbruk-og-mat/Bioenergi/tilbyr-radgiving-om-flisfyring-pa-garden/

Flisfyring er en løsning som nytter lokalt og kortreist trevirke, og som kan konkurrere i lønnsomhet med tradisjonelle fossile oppvarmingskilder.

Særlig aktuelt ved stort varmebehov

Karl Ludvig Ådland fra CH4 Engineering er leid inn som rådgiver i satsingen. Karl Ludvig har god kjennskap til løsninger innen flisfyring.

– Flisfyringsanlegg kan være særlig aktuelt for landbruksproduksjoner med stort varmebehov, for eksempel ved oppdrett av kylling, smågris, melkeproduksjon, veksthusproduksjoner etc. Ta gjerne kontakt med Karl Ludvig for en samtale, eller et besøk på din gård.

Avansert drivstoff

Biogass produsert av avfall er et avansert biodrivstoff med høy bærekraft, og teller derfor dobbelt i Norges innsats for å nå målet om 20% fornybart drivstoff i transportsektoren innen 2020.
I henhold til SSB ble det i 2015 brukt biogass tilsvarende 305 GWh. Bruken er økende og Enova fastslo i 2008 at potensialet var på rundt 6 TWh. Tradisjonelt sett har biogassen i Norge gått til kraftproduksjon/fjernvarme, oppvarming og transport. Mye har også blitt faklet da dette i seg selv er et miljøtiltak ettersom metan er en mye sterkere klimagass enn CO2. Etter vår mening er biogassen en verdifull ressurs som utnyttes best i transportsektoren og da spesielt i tungtransport, busser og til flåter av kjøretøy (eksempelvis kommuners kjøretøypark). Avhengig av kilde for biogassen kan utslippet av klimagasser fra biogass bli negativt pga reduksjonen i utslipp av metan. For et kjøretøy med biogass fra avfall ligger det totale utslippet (well-to-wheel) på 36 g/CO2 ekvivalenter mot 145 g/CO2 ekvivalenter for en tradisjonell dieselbil. Utslippet av partikler, NOx og andre sporstoffer er også lavt.

«Energigass Norge» mener:
Og ta 20 % av fremtidens drivstoffmarked- Vår langsiktige målsetting er at vi skal dekke 20 % av fremtidens drivstoffmarked med biogass.
I dag vil det si 10-12 TWh. Mye kommer til å endre seg innen bruk av drivstoff til transport i Norge på grunn av mål om reduksjon klimagassutslipp på 40% innen 2030.

Hvis utslippene fra transportsektoren skal reduseres med minst 40 prosent, må det tas radikale grep.

 • Privatbiler vil i stor grad være elektriske
 • Flåtekjøretøy, som taxier samt kommunale og private tjenestebiler kan kjøre på biogass, hydrogen og strøm
 • Busser, lastebiler og andre tyngre kjøretøy kommer til å bruke biogass, hydrogen, flytende biodrivstoff eller strøm
 • Ferjer og skip vil gå på LNG, biogass, hydrogen, strøm, eller en kombinasjon av disse (hybridløsninger)
Biogass membran tank
Kyllingprodusent Jo Pollestad får rådgiving av Karl Ludvig Ådland

Kyllingprodusent Jo Pollestad får rådgiving av Karl Ludvig Ådland i prosjektet Gardsvarmeanlegg på Vestlandet (foto: Jane Brit Sande/ Bondevennen)

Gode støtteordninger

Rådgivingen består av en gjennomgang av garden sitt energiforbruk og varmebehov, og videre et eller flere forslag til hvordan flisfyring kan passe inn som varmekilde på garden. Beregningen inkluderer hvordan kostnaden kan reduseres med investeringsstøtte fra Innovasjon Norge. Den tar høyde for bruk av eget virke, eller eget arbeid i byggeprosessen og i driften av anlegget.

– Det finst gode ordningar hos Innovasjon Norge for investeringsstøtte for anlegg både til eget bruk og til salg av varme. I tillegg er ordningene åpne for å kombinere flisfyring med andre fornybare energikilder, som varmegjenvinning, solenergi eller biogass.

Oppfordrer til å ta kontakt

Prosjektet har nettopp starta opp både i Rogaland og Vestland. I begge fylke ønsker Karl Ludvig å komme i kontakt med interesserte bønder så raskt som mulig.

Interessert?

Ta kontakt med Karl Ludvig Ådland på tlf.  480 35 952 eller på karl.ludvig@ch4.no

Tjenester – Rådgiving

CH4 Engineering tilbyr støtte i forbindelse med at initiativtaker ønsker å utvikle energiprosjekter. Vi er en aktiv partner som bidrar til å utvikle en god plan for forprosjekt- og hovedprosjekt gjennomføring.

Vi har et bredt kontaktnett og trekker på teknologikunnskap fra nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere. Programmet inneholder kartleggingsverktøy for analyse og mulighetsstudie, samt økonomivurdering. Programmet tilpasses etter behov og ønsker.

Konsulent – rådgivingstjenester

 • Forprosjektstudier- teknologi vurderinger
 • Analyser og markedsstudier i samarbeid med partnere og leverandører
 • Salgsarbeid inn mot potensielle kunder (på vegne av kunde)
 • Utarbeidelse av forstudier, kalkyler og budsjetter
 • Utarbeidelse av avtalemaler
 • Detaljprosjektering med tilhørende investeringskalkyler og budsjetter
 • Plan for drift og vedlikehold

Sikkerhet – HMS-k

 • Faglig leder støtte (sertifisert Faglig leder II)
 • Risikovurderinger av energigassanlegg
 • Utarbeidelse av eksplosjonsvernsdokument
 • FDV-dokumentasjon og innmelding iht Brann og eksplosjonsvernloven – DSB
 • Evaluering HAZOP – HAZID

CHP (combined heat and power) – kraftvarme anlegg

Vi har erfaring med CHP anlegg fra mindre minikraftvarmeanlegg til større anlegg/maskiner.

Små CHP maskiner kan for eksempel utnytte lokalt produsert biogass til å produsere el og varme. Dette kan gi en meget god virkningsgrad, og kan i tillegg være en god løsning i et ZEB-Zero Emission Buildings system – Bygninger med null klimagassutslipp.

Entrepriser, i form av:

 • Prosjektledelse
 • Myndighetskontakt
 • Innkjøp og leveranser av tekniske anlegg og materiell
 • Dokumentasjon og driftsetting

Drift og vedlikehold av anlegg, i form av:

 • Drift og vedlikehold
 • Opplæring
 • Kurs
 • Bioenergi – verdikjede fra skog til varme
 • Gasskolen – drift og vedlikehold av energigassanlegg

Søknader

 • Bidrag til søknader mot virkemiddelapparatet
 • Bidrag til søknad lokal myndighet – PBL

Gårdsvarme